Projectplan

Stichting Goed Wonen heeft haar doelen geoperationaliseerd in het projectplan. Daar worden visie op bewoners, visie op zorg en visie op wonen met elkaar in verband gebracht. Het projectplan geeft onze denkrichting weer en helpt ons bij het realiseren van ons doel: een prachtige woonvoorziening voor jongvolwassen met een verstandelijke beperking, opdat onze jongvolwassenen zich verder kunnen ontplooien zowel individueel als in groepsverband.

Voor het projectplan verwijzen we graag naar de pagina Downloads.

Juridisch

Stichting Goed Wonen Zaanstreek is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71666389 (RSIN: 858802405). De statuten van de stichting zijn in te zien: zie pagina Downloads.

Financiën

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Stichting Goed Wonen Zaanstreek verricht haar werkzaamheden op dit moment op basis van giften van donateurs, op basis van opbrengsten van de collecte van de NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) en op basis van een startsubsidie van de NSGK. Wij zijn alle donateurs dankbaar voor hun bijdrage.

Stichting Goed Wonen Zaanstreek is in gesprek over huisvesting en onderhoud daartoe contact met een charitatieve organisatie. Het bestuur van die organisatie zijn wij zeer erkentelijk voor hun bereidheid om zich in te zetten voor de realisatie van ons doel: een woonvoorziening in Zaandam.

De afgelopen jaren heeft de Stichting een neutraal resultaat geboekt: na de startsubsidie en initiële donaties zijn de inkomsten iets lager dan de kosten voor website, oprichtingsakte en verzekeringen. Zodra de activiteiten werkelijk starten zal ook de financiële huishouding ingrijpend veranderen. De Stichting heeft zich op de ontwikkeling voorbereid door een meerjarenbegroting op te stellen (2020-2040). De jaarverslagen bevatten een bestuursverslag en een financieel verslag. De jaarverslagen zijn te vinden op de pagina Downloads.

Copyright Stichting Goed Wonen Zaanstreek © 2022

Ontwikkeld door Codact